Piczo

Log in!
Stay Signed In
Do you want to access your site more quickly on this computer? Check this box, and your username and password will be remembered for two weeks. Click logout to turn this off.

Stay Safe
Do not check this box if you are using a public computer. You don't want anyone seeing your personal info or messing with your site.
Ok, I got it
SiKvArUli
Getkvi damtavrda agar MIKVARXAR,
Qarma caigo is grznoba chemi,
Shen rom gikureb piqrit sxvastan var,
Mere caval da arapers getkvi,
Gaivlis dro da mova zamtari,
Dardi pirebad daicxebs tovas
Aravin mova,
Xmamagla isev rom amgerdeba
Verxvis potolta tetri lashqara,
Sheni tvalebi gamaxsendeba
Da isev ise dahberavs qari,
Isev gachndeba gamis sizmrebshi
Zvel suratebsac vipovi sadme,
Chavizirebi isev piqrebshi
Da gulshi isev chumad ginatreb
Jer kidev maxsovs is grznoba zveli
Rom ver gikureb dardit agar var
Getkvi dabrundi isev MIKVARXAR
Sheni ki caxval da arapers metkvi
gvian iqneba ro mixvdebi rac chaidine
vici inaneb gaifiqreb rad moxda ase
chems gverdit kofnas inatreb sheni gulcrfekli gulit
magram me getkvi gvianaa da ar migigeb
ufleba gqonda gkvarebodi ar gamifrtxildi
grznoba gagachnda dakarge arc gizebnia
axla mixvdebi gvianaa nugar momzebni
guli matkine!?..patieba ar shemidzlia
tu mimatoveb tu mimatoveb
gzas dagilocav chemi cremlebit
momenatrebi rogorc arasdro
shen sikvarulshi davigventebi
      xoda nu caxval codva ar ginda
      rad ginda viko me sheni chrdili
      sulze utkbeso mikvarxar dzlier
      shena xar chemi sizmari tkbili
ra sicocxlea usikvarulod
nu gadaketav misasvlel gmerttan
shen erti mainc shen erti mainc
shen erti mainc ikavi chemtan
me shen mikvarxar da titqos gxedav
vfiqrov da titqos dgea mziani
dzvirfaso mosvla rad gagiznelda
dzvirfaso rato daigvian
exla es grznoba ufro metia
exla qarebi arxeven tirifs
me shen giambob chems tragedias
da rogorc bavshvi daicxeb tirils
tumca iqneba game camebis
game sastiki da uangaro
da es tvalebi sheni tvalebi
lurji tvalebi isev melian
isev shemaxsena fiqrma sheni tavi
sulshi simartovem guli gamitela
sadgac qartexilshi fiqrma uxilavma
dzala sikvarulis titqos amifetqa
jojoxets avitan shentan rom icode
samotxes ar vnatrob ar minda
sikvaruls avitan icode
mxolod shen mitxari kvelafers avitan
avitan camebas iesos ar vedri
jvarzec ro gamakran avitan
ar minda ushenod sicocxle icode
ushenod sikvdilic ar minda
fanjara gavage mze chadioda
da chem sicocxle erti dge akldeboda
da chemi fiqrebi ukve tavdeboda
magram ratomga es ar madardebda
erti ram macuxebda erti ram madardebda
rom chems meti aravin gafiqrebda
shen ki ver gaige o es madardebda
ise movkvdebi veravin gaigebda
rom shenze fiqrebi me tan damkveboda
oh gmerto chemo ra iqneboda
ise movmkvdarikav aravin mkvareboda
sikvaruls gaumarjos chvens fiqrs da ocnebas
tkivils gaumarjos rom ar xorcdeba
grznobas gaumarjos chvens gulshi damaluls
cuxils gaumarjos cuxilit dagaluls
tvalebs gaumarjos usazgvro sevdians
im erti mzerit rom kvelafers getkvian
sikvaruls gaumarjos chven pirvel sikvaruls
bolos rom shegxvdeba kide im sikvaruls
dardian sikvaruls da dardian sikvaruls
sikvaruls gaumarjos!!
usitkvo sikvaruls!!!!!
mere shen dachknebi vit ia larnakshi
gamit ckali rom ar gamoucvales
movlen megobrebi da dagamshvideben
ase scodnia sikvarul ucabeds
ase scodnia shen kurs ar daugdeb
jandabas chorebi qaluri iko dro gikvarda
iko dro ukvardi, tund im dgeebistvis
girda sikvaruli
cminda sikvaruli locvaa maradis
cminda sikvaruls cminda aqvs sitkvani
cminda sikvaruli agar imeorebs
rac ertxel gadacxda rac ertxel itqva
cminda sikvaruli locvaa maradis
cminda sikvaruls cmindaa aqvs cremli
cminda sikvaruli mcirea am qveknad
gulshi amis gacocxleba minda
me shen mikvardi bavshvuri grdznobit
da rom gaige feri icvale mtkice uarit gamipe guli
da mec im dgidan gamovicvale
is agarava dagicxo devna
us agara var cremli vgvaro
tu ar gikvarvar mec shegidzuleb
magram dznelia sxva shevikvaro
ar chamxvedrixar ar minaxixar albat iqneba atasi celi   atasi celi albat cotaa an iqneb aris dzalian bevri
me axla mxolod sizmarchi maxsovs cheni lamazi tvalebis feri
gana vtiri?albat cvima shemxvda gzashi
udzilobam ocnebebi chemshi dzlia
aqvitinde aravita shemtaxvevashi
aikvaruli ucremlodac shemidzlia
amaki xar?es tviseba chemshic aria
dzlieri xar ?es tviseba chemshic aris
udzrdo xar ?gadavigeb chvevas shengan
magierad me guli maqvs shen ki ara
Seni bagis alersiT gamTbari, mTvrali, CHemi sxeuli aRar memorCHileba. misi patroni am dRidan Sen xar. Cemo Zvirfaso, tkbilo da mSHveniero. Tvals rom davxuCHav, Seni metyveli, uZiro da vnebiani Tvalebi warmomidgeba xolme. Seni tkbili, siyvaruliT da alersiT savse bage, mas rom vucqeri Tvalis gaxela ar minda, radganac rodesac gavaxel, ar minda mjerodes, rom Cems gverdiT aRar xar.
Cemo angelozo, minda gefero. amboriT davfaro Seni sxeulis yvela kunCHuli. minda giTxra miyvarxar, ara CHurCHuliT.
  magram amaod . . .
  vucqeri fanjridan cariel quCHas, xalxis landebic aRarsad moCans. magram mwams, rom odesme, Tvals rom gavaxel... Tvalebi, uZiro Tvalebi ... gaaTbobs Cems mSHier mzeras...
albad im games chems sarkmeltan itirebs qari...da mtvarec albad daiparavs saxes grublebit.....miixureba yru chrialit zurgs ukan kari da chvens tkivilebs gaadzevebs garet uklebriv.....me shens adgilze sxva machuqebs vnebas da trtolas...shemoadneba civ! tlanq xelebs chemi sxeuli.....shercxveba chveni da uchumrad gaipareba,...game chvensavit daglili da gapitrebuli...dilis sxivebi shemishroben cremlian tvalebs...
kaci? kaci oxeria tqma ician qalebma
cxovrebashi martooba didad ar enagvlebat
saxlshi coli tu gacyreba shubls icmendnen oplians
karebs gaijaxuneben sxvastan gaertobian
an manqanas gaaelvebs anda vagons gayvena
gverdit vinme tu ar udgas didad ar enagvleba
kaci?! kaci utexia rogorc gobis sayore
arays dalevs gvinos dalevs da guls gadaayolebs
qali?! qali mxned gaudzlebs tartarozta shaitans
cxovrebashi yvelanair gachirvebas aitans
rac ar unda susti iyos shishi ar aqvs agmartis
iqneb chumad aitanos uneburi galatic
martoobis clebi gulshi gaeyreba xanjlebas
shemodgomis yvavilivit zezeula dachkneba
QALS? ! _ QALS MARTO NU DATOVEBT SANAM QVEYNAD ARSEBOBT,
QALI?! _ QALI SAPEREBLAD GACHENILA KACEBO

Cursors